Вијести, Регион

Да ли лаж може да буде ситна? Једногласно или не?

Да ли и у „Политици“ има продатих новинара или и она објављује непроверене вести?

И нишки ректор ускоро обнавља мандат

За среду је заказана седница савета Универзитета на којој ће се гласати о проф. др Драгану Антићу као једином кандидату и о његовом, практично трећем трогодишњем периоду на месту ректора

И дру­ги ве­ли­ки др­жав­ни уни­вер­зи­тет у Ср­би­ји, ни­шки, има­ће у на­ред­не три го­ди­не истог рек­то­ра као и до са­да. На сед­ни­ци се­на­та овог уни­вер­зи­те­та је­ди­ни кан­ди­дат за то ме­сто, до­са­да­шњи рек­тор проф. др Дра­ган Ан­тић, до­био је јед­но­гла­сну по­др­шку чла­но­ва овог те­ла, па се оче­ку­је да ће у среду на за­ка­за­ној сед­ни­ци Са­ве­та уни­вер­зи­те­та, тај­ним гла­са­њем, би­ти до­не­та ко­нач­на од­лу­ка ње­го­вом о из­бо­ру.

Ан­тић је прет­ход­но пред­ло­жен као је­ди­ни кан­ди­дат де­сет фа­кул­те­та и шест на­уч­но-струч­них ве­ћа, и по све­му су­де­ћи, он ће на је­сен за­по­че­ти свој тре­ћи рек­тор­ски ман­дат, што је у скла­ду с но­вим за­ко­ном о ви­со­ком обра­зо­ва­њу. На­и­ме, као што је „По­ли­ти­ка” већ пи­са­ла, пре­ма 144. чла­ну овог за­ко­на, у уку­пан број ман­да­та рек­то­ра „не ра­чу­на­ју се ман­да­ти до сту­па­ња на сна­гу овог за­ко­на”, та­ко да до­са­да­шњи ни­шки рек­тор мо­же, у скла­ду с том од­ред­бом, да бу­де на истом по­ло­жа­ју не са­мо до 2021, не­го и до 2024. го­ди­не.

Пр­ви рек­тор ко­ме је у овој из­бор­ној го­ди­ни про­ду­жен ман­дат је, под­се­ћа­мо, кра­гу­је­вач­ки, проф. др Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић, с тим што ће ње­му на је­сен по­че­ти дру­ги ман­дат. Кра­гу­је­вач­ки уни­вер­зи­тет је тај по­сту­пак из­бо­ра за­вр­шио још 27. фе­бру­а­ра, мно­го пре крај­њег ро­ка, док су пре­о­ста­ла два ве­ли­ка др­жав­на уни­вер­зи­те­та, бе­о­град­ски и но­во­сад­ски, у цео из­бор­ни по­сту­пак кре­ну­ли ка­сни­је.

Прет­ход­но су ускла­ди­ли сво­је ста­ту­те с но­вим за­ко­ном о ви­со­ком обра­зо­ва­њу. Но­во­са­ђа­ни су те ста­ту­тар­не про­ме­не усво­ји­ли про­шлог че­тврт­ка, а по­што ста­тут сту­па на сна­гу 16. мар­та, Са­вет Уни­вер­зи­те­та до­не­ће од­лу­ку о рас­пи­си­ва­њу из­бо­ра за рек­то­ра тек 22. мар­та. Та­ко ће тек у не­де­ља­ма по­сле то­га би­ти ја­сно да ли ће до­са­да­шњи рек­тор проф. др Ду­шан Ни­ко­лић би­ти иза­бран и за дру­ги ман­дат (пр­ви пут је иза­бран 2015).

Прет­ход­но је, по­след­њег да­на фе­бру­а­ра, до­не­та од­лу­ка о рас­пи­си­ва­њу из­бо­ра за рек­то­ра Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и са­да је у то­ку по­сту­пак пред­ла­га­ња кан­ди­да­та на фа­кул­те­ти­ма на­шег нај­ве­ћег уни­вер­зи­те­та. С тим што се не­зва­нич­но на­во­ди да се са­да­шњи рек­тор Вла­ди­мир Бум­ба­ши­ре­вић не­ће по­но­во кан­ди­до­ва­ти.

У слу­ча­ју до­са­да­шња два из­бо­ра (Кра­гу­је­вац и Ниш), ви­ди­мо да се са­мо по је­дан кан­ди­дат пред­ла­же за рек­то­ра, што ни­је у скла­ду са уоби­ча­је­ном прак­сом из­бо­ра на мно­ге функ­ци­је.

 

По­во­дом ових из­бор­них по­сту­па­ка пи­та­мо др Ма­ри­ју Бог­да­но­вић, про­фе­сор­ку Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та и рек­тор­ку Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду од 2000. до 2004. го­ди­не, ко­ли­ко је битна уло­га рек­то­ра на на­шим уни­вер­зи­те­ти­ма, а она ка­же да је вр­ло зна­чај­на, и да је за рек­то­ра ве­о­ма ва­жно да је лич­ност чи­сте са­ве­сти и ве­ли­ког угле­да и у струч­ној и у ши­рој јав­но­сти. Лич­ност чи­сте са­ве­сти не мо­же ни­ко да уце­њу­је и лич­ност са том уну­тра­шњом сна­гом мо­же да се по­на­ша ис­кљу­чи­во у скла­ду са етич­ким прин­ци­пи­ма. Бог­да­но­ви­ће­ва ка­же да је у вре­ме ка­да је она би­ла рек­тор би­ло ви­ше ен­ту­зи­ја­зма у ра­ду и од­луч­но­сти у до­но­ше­њу од­лу­ка, а она ту од­луч­ност и са­да оче­ку­је од Кон­фе­рен­ци­је уни­вер­зи­те­та Ср­би­је, у ко­јем су сви рек­то­ри, и са др­жав­них и са при­ват­них уни­вер­зи­те­та.

 

Реаговање: Подршка није једногласна

Као члан Сената Универзитета у Нишу, одговорно тврдим да сам гласала против избора досадашњег ректора за нови мандат, као и још троје чланова Сената, тако да подршка није била једногласна. Одлука јесте донета већином гласова, али свакако није била једногласна.

Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић, декан Економског факултета Универзитета у Нишу

Извор: Политика

Вијестио: 
Зашто је Политика објавила да је гласање било једногласно? Да ли новинар пише на основу чињеница или на основу рекла-казала? Одакле вест о једногласном гласању? Да ли су чланови Савета већ купљени? Да ли је сутрашње гласање неизвесно или извесно? Шта очекује ректор проф. др Драган Антић? Да ли му је савест чиста? А члановима Савета Универзитета у Нишу?

Коментариши чланак

Коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *