Вијести, Регион

Вучићев саветник пословао са Шарићем

Београд – Кон­сул­тант­ске услу­ге пред­у­зе­ћу Фу­ту­ра плус, у ко­јем је чел­ник управ­ног од­бо­ра био Не­бој­ша Је­стро­вић, бли­ски са­рад­ник од­бе­глог нар­ко-бо­са Дар­ка Ша­ри­ћа, пру­жао је Си­ни­ша Ма­ли, је­дан од нај­бли­жих са­рад­ни­ка пот­пред­сед­ни­ка Вла­де Ср­би­је и ли­де­ра Срп­ске на­пред­не стран­ке (СНС) Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Пре­ма до­ку­мен­та­ци­ји у ко­ју је „Дан” имао увид, фир­ма Си­ни­ше Ма­лог има­ла је по­слов­не ве­зе са Фу­ту­ром плус, ко­ју је кон­тро­ли­сао Дар­ко Ша­рић.

На­и­ме, Оли кон­сал­тинг, чи­ји је вла­сник Си­ни­ша Ма­ли, под­ни­је­ла је ту­жбу Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду тра­же­ћи да Фу­ту­ра плус пла­ти пре­ко по­ла ми­ли­о­на ду­га на име услу­га кон­сал­тин­га. У осни­вач­кој до­ку­мен­та­ци­ји Оли кон­сал­тинг на­во­ди се да Си­ни­ша Ма­ли има 100 од­сто уде­ла у том по­слов­ном дру­штву.

С дру­ге стра­не, Фу­ту­ра је вла­сни­штво кон­тро­верз­ног Стан­ка Ца­не­та Су­бо­ти­ћа, али срп­ско ту­жи­ла­штво сма­тра да је Ша­рић пре­ко Је­стро­ви­ћа кон­тро­ли­сао по­сло­ва­ње те фир­ме. Пре­ма све­до­че­њу Не­бој­ше Је­стро­ви­ћа пред бе­о­град­ским спе­ци­јал­ним су­дом, Си­ни­ша Ма­ли био је кон­сул­тант Фу­ту­ре плус усред ак­ци­је „Бал­кан­ски рат­ник”, у ко­јој је код уру­гвај­ске оба­ле за­плје­ње­но ви­ше од две то­не ко­ка­и­на.

Сход­но про­фи­лу Дар­ка Ша­ри­ћа ко­ји је об­ја­вио „Про­је­кат за из­ве­шта­ва­ње о ор­га­ни­зо­ва­ном кри­ми­на­лу и ко­руп­ци­ји” (ОЦ­ЦРП), као ди­рект­на Је­стро­ви­ће­ва ве­за са Ша­ри­ћем на­ве­де­на је упра­во фир­ма Фу­ту­ра плус.

Не­ко­ли­ко ме­се­ци на­кон што је Је­стро­вић по­стао ди­рек­тор упра­вог од­бо­ра Фу­ту­ре, а усред ак­ци­је „Бал­кан­ски рат­ник”, у Же­не­ви су се са­ста­ли Је­стро­вић, Су­бо­тић, Ша­рић и пред­став­ни­ци фир­ме ру­ског тај­ку­на Оле­га Де­ри­па­ске „Рос пе­чат”. Сам Је­стро­вић је на су­ђе­њу у Бе­о­гра­ду ис­при­чао да се на том са­стан­ку раз­го­ва­ра­ло о про­да­ји Фу­ту­ре плус Де­ри­па­ски, а и не­ки ме­диј­ски из­ве­шта­ји из тог вре­ме­на по­твр­ђу­ју да су Ру­си хте­ли да ку­пе ту фир­му.

Ме­ђу­тим, по­ста­вља се пи­та­ње шта је Ша­рић ра­дио на том са­стан­ку ако ни­је кон­тро­ли­сао Фу­ту­ру и ако пре­ко ње­не про­да­је Оле­гу Де­ри­па­ски не би „опрао” ве­ли­ку сво­ту нов­ца. Та­ко­ђе, мо­же се по­ста­ви­ти и пи­та­ње да ли је Су­бо­тић знао чи­ме се Ша­рић ба­ви и да ли је на тај на­чин хтео да му по­мог­не да опе­ре но­вац за­ра­ђен од про­да­је ко­ка­и­на.

Ка­да је у пи­та­њу уло­га бли­ског Ву­чи­ће­вог са­рад­ни­ка Си­ни­ше Ма­лог, пред­лог за из­вр­ше­ње, до­ста­вљен Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду, по­ка­зу­је да је Фу­ту­ра плус ду­го­ва­ла ње­го­вој фир­ми пре­ко 560.000 ди­на­ра, па је за­тра­же­на суд­ска бло­ка­да ра­чу­на Фу­ту­ре до на­пла­те ду­го­ва­ња.

Вла­сник фир­ме Оли кон­сал­тинг Си­ни­ша Ма­ли пред­сјед­ник је при­вре­ме­ног ор­га­на Бе­о­гра­да и је­дан је од нај­бли­жих са­рад­ни­ка Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, ко­ме је био и са­вет­ник за еко­ном­ска пи­та­ња.

Ин­те­ре­сант­но је да је Не­бој­ша Је­стро­вић, Ша­ри­ћев школ­ски друг из Пље­ва­ља, име­но­ван за ди­рек­то­ра управ­ног од­бо­ра Фу­ту­ре плус са­мо две не­де­ље на­кон што је Оли кон­сал­тинг фак­ту­ри­сао Су­бо­ти­ће­вој фир­ми кон­сал­тинг услу­ге (у пи­та­њу су ра­чу­ни фак­ту­ри­са­ни 2. и 3. мар­та) – 17. мар­та 2009. го­ди­не. Ње­га је ту­жи­ла­штво озна­чи­ло као ли­це ко­је је би­ло за­ду­же­но за пра­ње нов­ца нар­ко-бо­са Дар­ка Ша­ри­ћа.

У оп­ту­жни­ци срп­ског ту­жи­ла­штва про­тив Дар­ка Ша­ри­ћа за пра­ње нов­ца на не­ко­ли­ко ме­ста по­ми­њу се ин­ди­ци­је да је Је­стро­вић у Су­бо­ти­ће­вој фир­ми ра­дио упра­во по ин­струк­ци­ја­ма од­бје­глог пље­ваљ­ског нар­ко-бо­са. Упр­кос Су­бо­ти­ће­вој при­чи да је ње­го­во по­знан­ство са Ша­ри­ћем по­вр­шно (на­вод­но их је упо­знао Мар­ко Ми­шко­вић, син Ми­ро­сла­ва Ми­шко­ви­ћа), из­гле­да да су ти од­но­си ипак би­ли не­што ду­бљи, јер је при­ли­ком пре­тре­са јед­не од Ша­ри­ће­вих ви­ла у Но­вом Са­ду про­на­ђен Су­бо­ти­ћев мо­тор, са ње­го­вом са­о­бра­ћај­ном до­зво­лом.

Пре­ма до­ку­мен­та­ци­ји ко­ју об­ја­вљу­је­мо, ком­па­ни­ја Си­ни­ше Ма­лог је то­ком фе­бру­а­ра и мар­та 2009. го­ди­не ис­по­ста­вља­ла Су­бо­ти­ће­вој фир­ми ра­чу­не за кон­сул­тант­ске услу­ге. Про­блем је на­стао тек ка­да је Фу­ту­ра плус за­па­ла у фи­нан­сиј­ске по­те­шко­ће у ок­то­бру 2009. го­ди­не. Та­да је Пре­драг Ма­ли, ко­ји је био ди­рек­тор Оли кон­сал­тин­га, а ина­че је Си­ни­шин брат, суд­ски по­ку­шао да на­пла­ти по­тра­жи­ва­ња на име кон­сул­тант­ских услу­га од Фу­ту­ре плус.

У ту­жби се на­во­ди да је Оли кон­сал­тинг био из­вр­шни по­ве­ри­лац, а Фу­ту­ра плус из­вр­шни ду­жник.

„Пре­ма при­ло­же­ним ве­ро­до­стој­ним ис­пра­ва­ма, ра­чу­ну по­слов. број 039/08 од 2. фе­бру­а­ра 2009. го­ди­не и ра­чу­ну по­слов. број од 2. мар­та 2009. го­ди­не, из­вр­шни ду­жник ду­гу­је из­вр­шном по­ве­ри­о­цу из­нос од укуп­но 560.004 ди­на­ра“, пи­ше у ту­жби.

Ис­так­ну­то је да су на­пра­вље­на два ра­чу­на, ко­ја са за­те­зном ка­ма­том укуп­но из­но­се пре­ко по­ла ми­ли­о­на ди­на­ра.

„С об­зи­ром да је по­тра­жи­ва­ње из­вр­шног по­ве­ри­о­ца до­спе­ло, а да из­вр­шни ду­жник то по­тра­жи­ва­ње ни­је на­ми­рио, и по­ред опо­ме­на од стра­не из­вр­шног по­ве­ри­о­ца, пред­ла­же се ре­ше­ње о из­вр­ше­њу“, на­во­ди се у ту­жби.

Пред­лог за из­вр­ше­ње до­ста­вљен је Тр­го­вин­ском су­ду у Бе­о­гра­ду 16. ок­то­бра 2009. го­ди­не, ка­да је већ би­ло на­зна­ка да ће у Фу­ту­ри плус би­ти по­кре­нут сте­чај­ни по­сту­пак. То Су­бо­ти­ће­во пред­у­зе­ће оти­шло је у сте­чај шест да­на ка­сни­је, 22. ок­то­бра 2009. го­ди­не.

Стан­ко Су­бо­тић је го­ди­на­ма био под ис­тра­гом у Ита­ли­ји, гдје је јед­но ври­је­ме био и окри­вљен за ме­ђу­на­род­ни шверц ци­га­ре­та, али је про­шле го­ди­не осло­бо­ђен. Та­ко­ђе, Апе­ла­ци­о­ни суд у Ср­би­ји уки­нуо је про­шле го­ди­не пр­во­сте­пе­ну пре­су­ду ко­јом су Су­бо­тић и још 12 осо­ба осу­ђе­ни на за­твор­ске ка­зне, а су­ђе­ње је по­че­ло из по­чет­ка.

Услед огром­них ду­го­ва пре­ма из­да­ва­чи­ма но­ви­на, Др­жав­ној лу­три­ји Ср­би­је и Те­ле­ко­му, али и пре­ма по­ре­ским ор­га­ни­ма и др­жав­ним фон­до­ви­ма, Фу­ту­ра плус је бан­кро­ти­ра­ла. Пред­сте­чај­ни по­сту­пак у Фу­ту­ри плус, ком­па­ни­ји ко­ја се ба­ви­ла ди­стри­бу­ци­јом и про­да­јом штам­пе, по­кре­нут је у ок­то­бру 2009. го­ди­не. До ја­ну­а­ра 2011. го­ди­не под­ни­је­те су 4.352 при­ја­ве по­тра­жи­ва­ња, од че­га је око 3.200 би­ло од рад­ни­ка на име не­ис­пла­ће­них за­ра­да.

Дарко Шарић и Александар Вучић (Фото: Дан)

Дарко Шарић и Александар Вучић (Фото: Дан)

Кон­тро­ли­сао при­ва­ти­за­ци­је

Си­ни­ша Ма­ли је у фе­бру­а­ру 2001. го­ди­не по­ста­вљен за по­моћ­ни­ка ми­ни­стра за при­ва­ти­за­ци­ју у Ми­ни­стар­ству за при­вре­ду и при­ва­ти­за­ци­ју Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. У том пе­ри­о­ду био је за­ду­жен за при­пре­му за­кон­ске ре­гу­ла­ти­ве у ве­зи са но­вим кон­цеп­том при­ва­ти­за­ци­је. На­кон осни­ва­ња Аген­ци­је за при­ва­ти­за­ци­ју 17. ју­ла 2001. го­ди­не, све опе­ра­тив­не ак­тив­но­сти у ве­зи са при­ва­ти­за­ци­јом пре­ла­зе са ми­ни­стар­ства на то вла­ди­но ти­је­ло. У том пе­ри­о­ду Ма­ли пре­ла­зи у аген­ци­ју, где по­ста­је ди­рек­тор Цен­тра за при­ва­ти­за­ци­ју у окви­ру ко­јег во­ди тен­дер­ску и аук­циј­ску при­ва­ти­за­ци­ју, ре­струк­ту­ри­ра­ње и тр­жи­ште ка­пи­та­ла. Он је био за­ду­жен за при­ва­ти­за­ци­ју пред­у­зе­ћа пу­тем тен­де­ра. На тој по­зи­ци­ји је остао до кра­ја 2003. го­ди­не.

На­кон то­га, Ма­ли је осно­вао сво­ју ком­па­ни­ју ко­ја се ба­ви са­ве­то­ва­њем у обла­сти ку­по­ви­не и про­да­је пред­у­зе­ћа. Јед­но врје­ме био је са­вет­ник пот­пред­сјед­ни­ка Вла­де Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, а кра­јем про­шле го­ди­не пре­у­зео је во­ђе­ње при­вре­ме­ног ор­га­на Бе­о­гра­да.

Фир­ма осно­ва­на 2005. го­ди­не

Пре­ма по­да­ци­ма срп­ских др­жав­них ор­га­на, Оли кон­сал­тинг је ак­тив­но при­вред­но дру­штво, чи­ји је ма­тич­ни број 20098***. Сје­ди­ште је у Бе­о­гра­ду, а да­тум осни­ва­ња је 27. ок­то­бар 2005. го­ди­не. На­во­ди се да је Си­ни­ша Ма­ли сто­по­стот­ни вла­сник у том дру­штву.

Извор: Дан

Коментариши чланак

Коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *